DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Manual för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Granska mobil applikation

Inledning

Använd åtminstone en telefon och en surfplatta med det operativsystem som den granskade mobila applikationen stöder.

Innan du börjar granska en mobil applikation

 1. Ladda ned appen till de enheter du ska testa med (minst en telefon och en surfplatta).

 2. Skapa filstrukturen för tillsynsärendet.

 3. Spara granskningsprotokoll (app) i granskningsmappen och döp det enligt granskningsprotokoll-app-operativsystem-ååååmmdd.xlsx, där tjänst är appens namn, och operativsystem är ”ios” eller ”android”, följt av dagens datum.

 4. Fyll i försättsbladet i protokollet.

Innan du börjar granska en skärmbild

 1. Gör en avbildning av skärmbilden (i både ljust och mörkt visningsläge, om tillämpligt), för över den till en dator och spara den under Skärmbilder i granskningsmappen (se sparade skärmbilder).

 2. Granska skärmbilden enligt metodiken på denna sida och notera varje underkänt krav på bladet Anmärkningar i protokollet; se Anmärkningar.

Granska alla webbsidor och dokument som ingår enligt metodik i Granska webbsida respektive Granska dokument.

Spara tillgänglighetsredogörelsen till sist.

Avsnittslänkar öppnas i en separat vy.

Störande

Börja med en okulärbesiktning av skärmen för att säkerställa att det inte finns något innehåll som riskerar att distrahera eller störa användare.

Ljudkontroll

Avsnitt
11.1.4.2 A
Förutsättningar
Ljud spelas upp automatiskt när skärmbilden öppnas, och varar i mer än 3 sekunder.
Kontroll

Minst ett av följande är sant:

 • ljudet går att pausa eller stoppa
 • ljudvolymen går att sänka utan att ändra systemets ljudvolym.

Rörligt innehåll

Avsnitt
11.2.2.2 A
Förutsättningar
Det finns innehåll som rör sig, blinkar, skrollar eller uppdateras automatiskt och pågår under minst 5 sekunder.
Kontroll
Blinkande, skrollning, rörelser och automatisk uppdatering går att pausa, stoppa eller dölja.
Undantag
Förloppsindikator, indikator på att appen fortfarande laddas.

Flimmer

Avsnitt
11.2.3.1 A
Förutsättningar
Det finns innehåll som flimrar eller blinkar.
Kontroll
Inget innehåll flimrar mer än 3 gånger under en sekund.

Detta är särskilt viktigt för ytor med mättad röd färg.

Tangentbord

För personer med nedsatt rörlighet eller finmotorik är det viktigt att alla funktioner går att hantera via tangentbord eller motsvarande hjälpmedel (switchar, sug/blås-gränssnitt, ögonstyrning, röststyrning).

Mobila enheter behöver vanligen separata, externa tangentbord, då de annars bara har virtuella tangentbord på en touchskärm.

Tangentkommandon i iOS
Tangent Funktion
Tabb gå till nästa behållare
Skift+Tabb gå till nästa behållare
piltangent navigera mellan element i en behållare
space aktivera knapp, länk, etc.
+Home gå till hemskärmen
+Tabb växla app
Tangentkommandon i Android
Tangent Funktion
Tabb gå till nästa behållare
Skift+Tabb gå till nästa behållare
piltangent navigera mellan element i en behållare
enter aktivera knapp, länk, etc.
esc gå bakåt
+Tabb växla app

Koppla den mobila enheten till ett externt tangentbord.

I iOS behöver du aktivera Tangentbordstjänster under Hjälpmedel / Tangentbord i systeminställningarna för att det ska fungera.

Logisk fokusordning

Avsnitt
11.2.4.3 A
Förutsättningar
Appen innehåller element som det går att navigera till med tangentbordet och navigationssekvensen påverkar betydelsen eller handhavandet.
Kontroll
Fokusordningen avviker inte från den visuella ordningen på ett sätt som gör innehållet svårt att förstå eller använda.
Metod
Navigera genom alla element på appen med Tabb och piltangenter.

Synlig fokusmarkering

Avsnitt
11.2.4.7 AA
Förutsättningar
Appen innehåller element som det går att navigera till med tangentbordet.
Kontroll
Alla fokuserbara element har en synlig fokusmarkering.
Metod
Navigera genom alla element på appen och säkerställ att det hela tiden går att se vilket element som har fokus.
Avsnitt
11.1.4.11 AA
Förutsättningar
Appen innehåller element som det går att navigera till med tangentbordet.
Kontroll
Fokusmarkeringen har ett kontrastförhållande på minst 3:1 mot intilliggande färger.
Metod
Gör en avbildning av skärmen (i både ljust och mörkt visningsläge om tillämpligt), för över den till en dator och använd ett program för att mäta färgkoder och kontraster.

Det är inte säkert att operativsystemet ger utvecklare möjlighet att påverka fokusmarkeringen, särskilt inte vid användning av hjälpmedel.

Oväntat beteende vid fokus

Avsnitt
11.3.2.1 A
Förutsättningar
Appen innehåller fokuserbara element.
Kontroll
Ingenting oväntat inträffar till följd av att ett element får fokus.

Uppdykande innehåll vid fokus

Avsnitt
11.1.4.13 AA
Förutsättningar
Det finns innehåll som bara visas när ett element får fokus.
Kontroll
Det går att dölja innehåll som visas vid fokus, utan att flytta fokus, såvida inte innehållet visar ett meddelande om felaktig inmatning eller inte skymmer annat innehåll.
Kontroll
Innehåll som visas vid fokus förblir synligt till dess användaren flyttar fokus, väljer att dölja det, eller tills den visade informationen inte längre är relevant.
Undantag
Innehåll som visas helt under den mobila enhetens kontroll.

Hanterbart med tangentbord

Avsnitt
11.2.1.1.1 A
Förutsättningar
Appen har stöd för tangentbord och innehåller länkar, knappar, formulärfält eller andra interaktiva komponenter.
Kontroll
Alla funktioner i innehållet går att fokusera och hantera via tangentbordet, utan några tidsgränser för varje tangenttryckning.
Undantag
Funktioner där det har betydelse vilken bana användaren flyttar en pekare, inte bara ändpunkterna där operationen inleds och avslutas.

[osannolikt]

Avsnitt
11.2.1.1.2 A
Förutsättningar
Appen saknar stöd för tangentbord och innehåller länkar, knappar, formulärfält eller andra interaktiva komponenter.
Kontroll
Appen ska vara hanterbar utan synförmåga i enlighet med kraven i avsnitt  5.1.3 i EN 301 549.

Ingen tangentbordsfälla

Avsnitt
11.2.1.2 A
Förutsättningar
Appen innehåller element som det går att navigera till med tangentbordet.
Kontroll
Det går att navigera ifrån varje fokuserbart element med tangentbordet.

En-knapps snabbtangenter [osannolikt]

Avsnitt
11.2.1.4.1 A
Förutsättningar
Appen har stöd för tangentbord och implementerar snabbtangenter som aktiveras med en ensam tangent (bokstav, siffra, skiljetecken eller symbol, utan Ctrl, Skift, Alt eller andra modifierare).
Kontroll

Minst ett av följande är uppfyllt:

 • det går att stänga av snabbtangenten
 • det går att byta ut snabbtangenten så att den använder en eller flera icke skrivbara tangenter (såsom Ctrl eller Alt)
 • snabbtangenten är bara aktiv när komponenten ifråga har fokus.
Metod
Tryck på alla tangenter med skrivbara tecken, ett och ett.
Avsnitt
11.2.1.4.2 A
Förutsättningar
Appen saknar stöd för tangentbord och implementerar snabbtangenter som aktiveras med en ensam tangent (bokstav, siffra, skiljetecken eller symbol, utan Ctrl, Skift, Alt eller andra modifierare).
Kontroll
Appen ska vara hanterbar utan synförmåga i enlighet med kraven i avsnitt 5.1.3 i EN 301 549.

Nu behöver du inte det externa tangentbordet längre.

Touchskärmar, mobila enheter och pekare

Kontrollerna i det här avsnittet rör pekare (penna, fingrar), mobila enheter (telefoner, surfplattor) och touchskärmar.

Notera att kontrollerna i detta avsnitt gäller funktioner som tillhandahålls av appen, inte funktioner som är inbyggda i operativsystemet.

Flera samtidiga handgrepp

Avsnitt
5.9 EN
Förutsättningar
Appen innehåller funktioner som kräver flera samtidiga handgrepp för att utföra.
Kontroll
Det finns ett sätt att utföra funktioner, som inte kräver samtidiga handgrepp.
Exempel
Man behöver använda flera fingrar samtidigt på en touchskärm.

Pekargester

Avsnitt
11.2.5.1 A
Förutsättningar
Appen har funktioner som använder komplexa gester.
Kontroll
Funktioner som använder komplexa gester går att utföra med en enda pekare utan rörelseberoende.
Undantag
Komplexa gester är en förutsättning för funktionen.

En komplex gest är en åtgärd som kräver att man använder flera fingrar samtidigt eller är beroende av fingrars eller pekares rörelser, inte bara förflyttningens ändpunkter. Ett exempel är att trycka med två fingrar och dra isär dem för att förstora innehåll. Samma funktion bör då finnas som en vanlig knapp.

Avbryta klick

Avsnitt
11.2.5.2 A
Förutsättningar
Appen har funktioner som utförs med ett finger.
Kontroll

Minst ett av följade är uppfyllt:

 • ingen del av funktionen utförs när man trycker ned ett finger
 • funktionen slutförs när man släpper upp fingret och går att avbryta eller ångra
 • att släppa fingret innebär en återställning av den förändring som gjordes vid nedtryckning
 • det är en förutsättning att funktionen utförs vid nedtryckning.

Styrning genom rörelse av hela enheten

Avsnitt
11.2.5.4 A
Förutsättningar
Det finns funktioner som styrs genom att röra hela den mobila enheten.
Kontroll
Funktioner som styrs genom att röra hela den mobila enheten går att utföra med hjälp av komponenter i användargränssnittet och det går att stänga av känsligheten för rörelse av enheten.
Undantag
Rörelsestyrningen sker via enhetens gränssnitt för tillgänglighet eller är en förutsättning för funktionen.

Orientering

Avsnitt
11.1.3.4 A
Kontroll
Innehåll och funktion är inte begränsade till en viss orientering (stående eller liggande).
Metod
Vrid enheten 90° och kontrollera att innehållet anpassar sig efter orienteringen, alltså att textriktningen ändras så att den följer orienteringen..
Undantag
Om orienteringen är nödvändig, till exempel för innehåll som till sin natur är avlångt.

Text

Kontrollerna i det här avsnittet rör appens textinnehåll.

Ändra textstorleken till dubbelt så stor som standardvärdet i enhetens systeminställningar.

I Android ställer du textstorleken med ett skjutreglage utan skala. Det högra ändläget motsvarar ungefär 200 procent.

I iOS ställer du textstorleken med ett skjutreglage utan skala. Position 10 (tredje från höger) motsvarar drygt 200 procent.

Förstoring av text

Avsnitt
11.1.4.4.1 AA
Förutsättningar
Appen kan nå förstoringsfunktionen i operativsystemet eller i ett hjälpmedel.
Kontroll
Det går att förstora texten till 200 procent utan att information eller funktion går förlorad.
Metod
Med stor text inställd, kontrollera att all text i appen blir större och att inget innehåll skyms eller försvinner.

[osannolikt]

Avsnitt
11.1.4.4.2 AA
Förutsättningar
Appen kan inte nå förstoringsfunktionen i operativsystemet eller i ett hjälpmedel.
Kontroll
Det finns ett sätt att använda appen där text och bilder av text som är nödvändiga för alla funktioner presenteras på ett sätt där ett versalt ”H” utan accenter har en utsträckning på minst 0,7 grader vid ett betraktningsavstånd som anges av leverantören.
Beräkning av vinkelns utsträckning

Vinkelns utsträckning, i grader, kan beräknas enligt:

Ψ = ( 180 × H ) / ( π × D )

Där:

 • Ψ är vinkelns utsträckning i grader
 • H är textens höjd
 • D är betraktningsavståndet
 • D och H anges med samma måttenhet.

Bilder av text

Avsnitt
11.1.4.5 AA
Kontroll
Text, inte bilder av text, används för att förmedla information.
Metod
Om något som ser ut som text inte ändrat storlek när du justerat systeminställningen, använd skärmläsaren för att försöka utröna om det är en bild eller text.
Undantag
Det specifika utseendet är en förutsättning för den förmedlade informationen – till exempel logotyper.

Återställ texten till normal storlek i enhetens systeminställningar.

Kontrast för text

För att kunna mäta kontraster kan du göra en avbildning av skärmbilden (i både ljust och mörkt visningsläge, om tillämpligt) och föra över den till en dator där du har verktyg för att mäta färgvärden och kontraster.

Avsnitt
11.1.4.3 AA
Kontroll
Text och bilder av text har ett kontrastförhållande på minst 4,5:1.
Kontroll
Stor text och bilder av stor text har ett kontrastförhållande på minst 3:1.
Undantag
Inaktiva (”utgråade”) komponenter, dekorativa element, logotyper, text i bilder med annat signifikat visuellt innehåll.

Med stor text menas minst 18 punkter (24px) eller 14 punkter fetstil (19px).

Sensoriska kännetecken

Avsnitt
11.1.3.3 A
Förutsättningar
Det finns instruktioner i appen som behövs för att förstå eller hantera innehållet.
Kontroll
Instruktioner till användaren hänvisar inte enbart till komponenters sensoriska kännetecken såsom färg, storlek, placering, orientering eller ljud.
Exempel
Otillåtna hänvisningar: ”den runda knappen”, ”den gröna rutan”, ”det bredaste fältet”, ”menyn till vänster”…
Tre knappar i olika färger med simulering av deuteranopi
En röd, en gul och en grön knapp; till höger sedda genom ett filter som simulerar deuteranopi (röd/grön färgblindhet)

Ledtexter, instruktioner

Avsnitt
11.3.3.2 A
Förutsättningar
Appen innehåller fält eller komponenter där användaren förväntas mata in information.
Kontroll
Det finns ledtexter eller ifyllnadsanvisningar för alla sådana fält eller komponenter. För ett enstaka fält (exempelvis ett sökfält) är det tillräckligt om det finns en beskrivande knapp i anslutning till fältet.
Avsnitt
11.2.4.6 AA
Förutsättningar
Appen innehåller ledtexter eller etiketter.
Kontroll
Ledtexter och etiketter beskriver syftet med tillhörande fält eller grupp av fält.

Beskrivande rubriker

Avsnitt
11.2.4.6 AA
Förutsättningar
Appen innehåller rubriker.
Kontroll
Alla rubriker beskriver ämnet eller syftet med det avsnitt som följer.

Flexibel layout

Avsnitt
11.1.4.10.1 AA
Förutsättningar
Appen har stöd för skärmläsare och är inte byggd för en specifik enhet.
Kontroll
Ingen information eller funktion går förlorad och det krävs inte skrollning vid visning i olika displaystorlekar.
Metod
Prova appen i enheter med olika stora displayer, till exempel en telefon och en surfplatta.

[osannolikt]

Avsnitt
11.1.4.10.2 AA
Förutsättningar
Appen saknar stöd för skärmläsare och är inte byggd för en specifik enhet.
Kontroll
Det finns ett sätt att använda appen där text och bilder av text som är nödvändiga för alla funktioner presenteras på ett sätt där ett versalt ”H” utan accenter har en utsträckning på minst 0,7 grader vid ett betraktningsavstånd som anges av leverantören.
Beräkning av vinkelns utsträckning

Vinkelns utsträckning, i grader, kan beräknas enligt:

Ψ = ( 180 × H ) / ( π × D )

Där:

 • Ψ är vinkelns utsträckning i grader
 • H är textens höjd
 • D är betraktningsavståndet
 • D och H anges med samma måttenhet.

Länkar [osannolikt]

Använd skärmläsaren för att utröna vad som är länkar i appen.

Avsnitt
11.2.4.4 A
Förutsättningar
Appen innehåller länkar.
Kontroll

Syftet med varje länk framgår utan omgivande sammanhang, eller åtminstone tillsammans med texten som föregår länken (i samma stycke).

Om en länk innehåller en bild, kontrollera dess textekvivalent (se Textalternativ) för att se att den förmedlar länkens syfte.

Undantag
Syftet med länken är oklart även för personer utan funktionsnedsättning.
Avsnitt
11.1.4.1 A
Förutsättningar
Appen innehåller länkar.
Kontroll
Färg används inte som det enda visuella sättet att indikera länkar bland icke-länkad text.
Exempel
Länkar i brödtext är understrukna eller visas med fet eller kursiv stil, har en ikon som visar att de är klickbara, eller har en kontrast på minst 3:1 mot omgivande icke-länkad text.
Avsnitt
11.1.3.3 A
Förutsättningar
Det finns länkar som använder bilder (ikoner) för att förmedla relevant information.
Kontroll
Länkar som förmedlar information via bilder eller symboler som kräver synförmåga för att uppfatta går även att uppfatta utan synförmåga.
Exempel

Ikoner används för att indikera dokumenttyp. Informationen förmedlas också på ett maskinläsbart sätt till hjälpmedel.

De återstående kontrollerna i detta avsnitt går vanligen inte att utföra i appar.

Appens språk [osannolikt]

Avsnitt
11.3.1.1.1 A
Förutsättningar
Appen har stöd för skärmläsare.
Kontroll
Appen huvudsakliga språk är angivet.
Avsnitt
11.3.1.1.2 A
Förutsättningar
Appen saknar stöd för skärmläsare, men tillhandahåller tal för åtkomst utan synförmåga.
Kontroll
Talet ska vara på samma mänskliga språk som det synliga innehållet.
Undtantag
 • egennamn, tekniska termer, ord på obestämbart språk och ord som tagits upp i den omgivande textens språk
 • externt genererat innehåll som inte står under app-leverantören kontroll
 • för visningsspråk som inte går att välja utan synförmåga
 • användare väljer själv ett uppläsningsspråk som skiljer sig från det visade innehållets.

Utökade textavstånd [osannolikt]

Avsnitt
11.1.4.12 AA
Kontroll

Ingen information eller funktion går förlorad vid utökade textavstånd enligt följande:

 • radavstånd (kägel) till minst 1,5 gånger graden
 • styckemellanrum till minst 2 gånger graden
 • teckenavstånd (spärrning) till minst 0,12 gånger graden
 • ordmellanrum till minst 0,16 gånger graden.

Bilder

För personer utan synförmåga är det absolut nödvändigt att all information som inte är text också finns som text.

Textalternativ för bilder

Avsnitt
11.1.1.1.1 A
Förutsättningar
Appen har stöd för skärmläsare och innehåller förgrundsbilder.
Kontroll
Innehållsbärande bilder har ett textalternativ som förmedlar samma information som bilden i det aktuella sammanhanget.
Kontroll
Dekorativa förgrundsbilder har ett tomt textalternativ.
Metod
Använd skärmläsaren för att avgöra om en bild har ett textalternativ. Dekorativa bilder ska inte vara fokuserbara.

Se upp med den automatiska syntolkning av bilder som finns från och med iOS 14! Den läses dock upp efter metainformationen Bild, medan ett textalternativ läses upp före.

Textalternativ av typen ”Bild på…” eller ”…logotyp” bör vi anmärka på, men inte underkänna, eftersom det i slutändan är författaren som avgör vilken information bilden är avsedd att förmedla.

[osannolikt]

Avsnitt
11.1.1.1.2 A
Förutsättningar
Appen har inte stöd för skärmläsare, men tillhandahåller tal för åtkomst utan synförmåga, och innehåller förgrundsbilder.
Kontroll
Innehållsbärande bilder har ett textalternativ som läses upp av talfunktionen och förmedlar samma information som bilden i det aktuella sammanhanget.
Undantag
Bilden är rent dekorativ eller används bara för visuell formatering.

Kontrast i grafik

Avsnitt
11.1.4.11 AA
Förutsättningar
Appen innehåller diagram, grafer eller annan informationsbärande grafik.
Kontroll
Grafiska objekt som behövs för att förstå innehållet har ett kontrastförhållande på minst 3:1 mot intilliggande färger.
Metod
Gör en avbildning av skärmen (i både ljust och mörkt visningsläge om tillämpligt), för över den till en dator och använd ett program för att mäta färgkoder och kontraster.
Undantag
En specifik presentation är en förutsättning för den information som förmedlas.

Användargränssnitt

Namn, roll, värde

Avsnitt
11.4.1.2 A
Förutsättningar
Appen har stöd för hjälpmedel och innehåller användargränssnittskomponenter.
Kontroll
Alla komponenter i användargränssnittet har en roll och ett maskinläsbart namn. Om komponenten har värden är även dessa maskinläsbara.
Metod
Använd skärmläsaren och kontrollera att den förmedlar information om typ av objekt och eventuellt värde.

Etiketter i namn

Avsnitt
11.2.5.3 A
Förutsättningar
Appen innehåller användargränssnittskomponenter med synlig text.
Kontroll
Det maskinläsbara namnet på en komponent innehåller den synliga texten i komponenten.
Metod
Använd skärmläsaren och kontrollera att den läser upp texten i komponenten.
Undantag
Tecken som används symboliskt och inte bokstavligt, till exempel ett ”X” för ”stäng” eller ”ta bort”.

Detta krav är viktigt för att personer som använder röststyrning ska veta hur de ska hänvisa till komponenten.

Den synliga texten ska helst vara den första delen av namnet.

Sensoriska kännetecken

Avsnitt
11.1.3.3 A
Förutsättningar
Appen innehåller knappar eller andra interaktiva element som inte har någon läsbar text, till exempel ikoner.
Kontroll
Knappar eller länkar som enbart innehåller bilder eller symboler som kräver synförmåga för att uppfatta går även att uppfatta utan synförmåga.
Metod
Använd skärmläsaren.

Kontrast för komponenter

Avsnitt
11.1.4.11 AA
Förutsättningar
Appen innehåller formulärfält, knappar eller andra interaktiva komponenter.
Kontroll
Aktiva komponenter i användargränssnittet har ett kontrastförhållande på minst 3:1 mot intilliggande färger.
Metod
Gör en avbildning av skärmen (i både ljust och mörkt visningsläge om tillämpligt), för över den till en dator och använd ett program för att mäta färgkoder och kontraster.
Exempel
Knappar, inmatningsfält, textrutor, kryssrutor, radioknappar, rullgardinslistor, listrutor.

Om en komponents bakgrundsfärg eller kantlinje ger tillräcklig kontrast mot omgivande färger finns inga specifika krav på kontrast mellan bakgrunden och kantlinjen.

En knapp som innehåller text eller en bild behöver inte ha någon synlig avgränsning.

Det kan vara mycket svårt att avgöra om en komponent har formgivits av utvecklaren eller om dess utseende styrs av operativsystemet. Jämför gärna med någon systemapp, till exempel Inställningar.

Oväntat beteende vid inmatning

Avsnitt
11.3.2.2 A
Förutsättningar
Appen innehåller fält eller komponenter där användaren kan mata in information.
Kontroll
Ingenting oväntat händer till följd av att man ändrar värdet i en komponent, exempelvis skriver in text, växlar läge i en omkopplare, markerar eller avmarkerar en kryssruta eller väljer en radioknapp eller ett alternativ i en lista.
Undantag
Användaren informeras om beteendet före användning.
Undantag
Mindre förändringar som att ytterligare fält visas eller döljs.

Felmeddelanden

Avsnitt
11.3.3.1.1 A
Förutsättningar
Appen har stöd för skärmläsare och innehåller komponenter med validering av indata.
Kontroll
Felmeddelanden visas med text och det framgår vilket fält som är felande.
Metod

Framkalla valideringsfel, till exempel genom att försöka:

 • lämna obligatoriska fält tomma
 • fylla i fler eller färre tecken än tillåtet i ett fält
 • fylla i bokstäver i numeriska fält
 • fylla i en formellt oriktig adress (utan ”@”) i ett e-postfält
 • fylla i för låga eller för höga värden i numeriska fält
 • fylla i datum på ett otillåtet format, eller ett ogiltigt datum
 • fylla i ogiltiga värden i fält där det framgår att det krävs ett specifikt indataformat.

[osannolikt]

Avsnitt
11.3.3.1.2 A
Förutsättningar
Appen saknar stöd för skärmläsare, men tillhandahåller tal för åtkomst utan synförmåga, och innehåller komponenter med validering av indata.
Kontroll
Talet ska identifiera och beskriva det felande fältet.
Avsnitt
11.1.4.1 AA
Kontroll
Färg används inte som det enda visuella sättet att förmedla instruktion eller särskilja ett visuellt element.
Exempel
Felmeddelanden indikeras med röd textfärg i kombination med en kantlinje eller en varningsikon.
Avsnitt
11.3.3.3 AA
Förutsättningar
Appen innehåller formulärfält med kända korringeringsförslag för vissa typer av fel.
Kontroll
Korrigeringsförslagen visas för användaren när man fyller i ett felaktigt värde i fältet.
Exempel (bra)
Ett fält accepterar bara heltalsvärden mellan 1 och 10. Om man skriver in andra tecken än siffror visas felmeddelandet ”Fyll i siffror”. Om man fyller i ett numeriskt värde som är mindre än 1 eller större än 10 visas felmeddelandet ”Fyll i ett värde mellan 1 och 10”.
Exempel (dåligt)
Ett fält accepterar bara heltalsvärden mellan 1 och 10. Om man skriver in andra tecken än siffror eller fyller i ett numeriskt värde som är mindre än 1 eller större än 10 visas felmeddelandet ”Ogiltigt värde”.
Undantag
Detta skulle innebära en säkerhetsrisk eller förfela syftet med fältet.

Förhindra allvarliga konsekvenser

Avsnitt
11.3.3.4 AA
Förutsättningar
Appens funktion medför att användaren ingår rättsliga åtaganden, utför ekonomiska transaktioner, ändrar/raderar lagrade användardata eller liknande.
Kontroll

Minst ett av följande är uppfyllt:

 • åtgärden går att ångra
 • användaren ges möjlighet att rätta upptäckta inmatningsfel
 • användaren får förhandsgranska och bekräfta inmatade uppgifter innan transaktionen slutförs.

Tidsgränser

Avsnitt
11.2.2.1 A
Kontroll
Det finns ingen begränsning för hur lång tid användaren kan interagera med appen.
Undantag
Tidsgränsen är en nödvändig förutsättning för appens funktion (exempelvis ett spel eller ett prov), eller är nödvändig av säkerhetsskäl.
Förutsättningar
Det finns tidsbegränsningar, som är mindre än 20 timmar, för appen.
Kontroll
Tidsgränsen går att stänga av, anpassa, eller utöka till minst 10 gånger ursprungsvärdet.

Specifika typer av inmatningsfält [osannolikt]

Avsnitt
11.1.3.5 AA
Förutsättningar
Appen är byggd med en teknik som medger att man anger ett maskinläsbart syfte för inmatningsfält.
Kontroll
Sådana fält har ett maskinläsbart syfte.

Struktur

Innehållets ordning

Avsnitt
11.1.3.2 A
Förutsättningar
Innehållets ordning har inverkan på appens betydelse.
Kontroll
Innehållet kommer i en meningsfull logisk ordning.
Metod
Använd skärmläsaren: svep genom alla element och kontrollera att läsordningen stämmer överens med visningsordningen.

Information och relationer

Avsnitt
11.1.3.1.1 A
Förutsättningar
Appen har stöd för skärmläsare.
Kontroll
Information, struktur och relationer som förmedlas visuellt är maskinläsbara eller tillgängliga i textform.
Metod
Använd skärmläsaren: svep genom alla element och kontrollera att objekttyper är korrekt kodade (till exempel rubriker).

Rubriknivåer som i HTML finns inte i appar. Över huvud taget är möjligheterna till semantisk märkning mycket sämre.

[osannolikt]

Avsnitt
11.1.3.1.2 A
Förutsättningar
Appen saknar stöd för skärmläsare och visar information på skärmen.
Kontroll
Appen tillhandahåller ljudinformation som låter användaren korrelera ljudet med den information som visas på skärmen.

Användning av tillgänglighetstjänster

Avsnitt
11.5.2.3
Kontroll
Appens användargränssnitt använder plattformens dokumenterade tillgänglighetstjänster.

Objektinformation

Avsnitt
11.5.2.5
Kontroll
Roll, tillstånd, avgränsning, namn och beskrivning för alla element i användargränssnittet är maskinläsbara för hjälpmedel.
Metod
Använd skärmläsaren och kontrollera att den förmedlar alla relevanta uppgifter om varje element.

Rader, kolumner och rubriker

Avsnitt
11.5.2.6
Förutsättningar
Appen innehåller en eller flera datatabeller.
Kontroll
Rad- och kolumnnummer för varje cell i en datatabell, inklusive eventuella rad- och kolumnrubriker, är maskinläsbara för hjälpmedel.
Metod
Använd skärmläsaren och kontrollera att den förmedlar alla relevanta uppgifter om varje tabellcell.

Värden

Avsnitt
11.5.2.7
Förutsättningar
Appen innehåller användargränssnittskomponenter som förmedlar information om ett värdeintervall.
Kontroll
Det aktuella värdet och eventuella minimi- och maximivärden för intervallet är maskinläsbara för hjälpmedel.
Metod
Använd skärmläsaren och kontrollera att den förmedlar alla relevanta uppgifter om varje sådant element.

Kopplade etiketter

Avsnitt
11.5.2.8
Förutsättningar
Appen innehåller användargränssnittskomponenter med ledtexter eller etiketter.
Kontroll
Relationen mellan ett element i användargränssnittet och dess etikett(er) är maskinläsbar för hjälpmedel.
Metod
Använd skärmläsaren och kontrollera att den läser upp ledtexten eller etiketten för varje sådan komponent.

Strukturella relationer

Avsnitt
11.5.2.9
Kontroll
Relationen mellan ett element i användargränssnittet och dess överordnade och underordnade element är maskinläsbar för hjälpmedel.

Text

Avsnitt
11.5.2.10
Kontroll
Textinnehåll, textattribut och textytans avgränsning som presenteras på skärmen är maskinläsbar för hjälpmedel.
Metod
Använd skärmläsaren.

Lista åtgärder

Avsnitt
11.5.2.11
Kontroll
Appen förmedlar en lista över åtgärder som går att utföra på element i användargränssnittet och den är maskinläsbar för hjälpmedel.
Metod
Använd skärmläsaren.

Utföra åtgärder

Avsnitt
11.5.2.12
Förutsättningar
Säkerhetskraven tillåter att hjälpmedel utför åtgärder på element.
Kontroll
Det är möjligt för hjälpmedel att maskinellt utföra åtgärder på element i användargränssnittet som listas enligt avsnitt 11.5.2.11.
Metod
Använd skärmläsaren.

Följa fokus och markering

Avsnitt
11.5.2.13
Kontroll
Information och mekanismer för fokus, textinmatningspunkt och markeringsattribut för element i användargränssnittet är maskinläsbara för hjälpmedel.
Metod
Använd skärmläsaren.

Ändra fokus och markering

Avsnitt
11.5.2.14
Förutsättningar
Säkerhetskraven tillåter att hjälpmedel förändrar fokus och markering.
Kontroll
Hjälpmedel kan ändra fokus, textinmatningspunkt och markeringsattribut för element i användargränssnittet på alla ställen där användaren kan ändra dem.
Metod
Använd skärmläsaren.

Meddela förändringar

Avsnitt
11.5.2.15
Kontroll
Appen förmedlar information till hjälpmedel om förändringar i de maskinläsbara attribut hos element i användargränssnittet som beskrivs i avsnitten 11.5.2.5 till 11.5.2.11 och 11.5.2.13.
Metod
Använd skärmläsaren.

Ändra tillstånd och egenskaper

Avsnitt
11.5.2.16
Förutsättningar
Säkerhetskraven tillåter att hjälpmedel förändrar tillstånd och egenskaper.
Kontroll
Hjälpmedel kan ändra tillstånd och egenskaper för element i användargränssnittet på alla ställen där användaren kan ändra dem.
Metod
Använd skärmläsaren.

Ändra värden och text

Avsnitt
11.5.2.17
Förutsättningar
Säkerhetskraven tillåter att hjälpmedel förändrar värden och text.
Kontroll
Hjälpmedel kan ändra värden och text för element i användargränssnittet på alla ställen där användaren kan ändra dem utan hjälpmedel.
Metod
Använd skärmläsaren.

Ljud & video

Textalternativ för tidsberoende medier

Avsnitt
11.1.1.1.1 A
Förutsättningar
Appen har stöd för skärmläsare och innehåller ljudklipp, animeringar eller filmer.
Kontroll
Varje ljudklipp, animering och film har ett textalternativ som åtminstone ger en beskrivande bestämning av innehållet.
Exempel
Exempel: En film som visar ett föredrag om webbtillgänglighet har textalternativet ”Föredrag av DIGG om webbtillgänglighet”.

[osannolikt]

Avsnitt
11.1.1.1.2 A]
Förutsättningar
Appen har inte stöd för skärmläsare, men tillhandahåller tal för åtkomst utan synförmåga, och innehåller ljudklipp, animeringar eller filmer.
Kontroll
Varje sådant innehåll har ett textalternativ som åtminstone ger en beskrivande bestämning av innehållet och som läses upp av talfunktionen.
Avsnitt
11.1.2.3.1 A
Förutsättningar
Appen har stöd för skärmläsare och innehåller film med inslag i handlingen som inte går att uppfatta utan synförmåga.
Kontroll
Varje film med relevanta inslag som inte går att uppfatta utan synförmåga har en transkription eller syntolkning (ljudbeskrivning) som förmedlar samma information.
Metod
Spela filmen och kontrollera att allt relevant visuellt innehåll förmedlas av transkriptionen eller berättarrösten, i rätt ordning.
Avsnitt
11.1.2.3.2 A
Förutsättningar
Appen har inte stöd för skärmläsare, men tillhandahåller tal för åtkomst utan synförmåg, och innehåller film med inslag i handlingen som inte går att uppfatta utan synförmåga.
Kontroll
Varje film med relevanta inslag som inte går att uppfatta utan synförmåga har en transkription eller syntolkning (ljudbeskrivning) som förmedlar samma information.
Metod
Spela filmen och kontrollera att allt relevant visuellt innehåll förmedlas av transkriptionen eller talsyntesen, i rätt ordning.

Alternativ för ljud och animeringar

Avsnitt
11.1.2.1.1 A
Förutsättningar
Appen har stöd för skärmläsare och innehåller förinspelade ljudklipp.
Kontroll
Varje ljudklipp har ett textalternativ som förmedlar samma information i samma ordning, till exempel en transkription.
Metod
Lyssna på ljudklippet och läs samtidigt transkriptionen, och kontrollera att de stämmer överens. Om mer än en röst, kontrollera att det framgår vem som säger vad.
Undantag
Ljudklippet är ett mediealternativ till text – en ljudversion av innehåll som redan finns som text i appen – och är tydligt märkt som sådant.
Avsnitt
11.1.2.1.1 A
Förutsättningar
Appen har stöd för skärmläsare och innehåller animeringar eller förinspelad video utan ljud.
Kontroll
Varje animering har ett textalternativ som förmedlar samma information i samma ordning, till exempel en transkription. Alternativt finns ett ljudklipp som ger samma information och är tydligt uppmärkt som ljudalternativ.
Kontroll
Varje ljudlös video har antingen ett textalternativ eller ett ljudspår som förmedlar samma information i samma ordning.
Undantag
Animeringen eller videon är ett mediealternativ till text – en filmversion av innehåll som redan finns som text i appen – och är tydligt märkt som sådant.

[osannolikt]

Avsnitt
11.1.2.1.2 A
Förutsättningar
Appen saknar stöd för skärmläsare, men tillhandahåller tal för åtkomst utan synförmåga, och innehåller förinspelade ljudklipp.
Kontroll
Appen tillhandahåller visuell information som är ekvivalent med det förinspelade ljudinnehållet.
Exempel
Den visuella informationen kan vara i form av undertexter eller en transkription i textformat.

[osannolikt]

Avsnitt
11.1.2.1.2 A]
Förutsättningar
Appen saknar stöd för skärmläsare, men tillhandahåller tal för åtkomst utan synförmåga, och innehåller animeringar eller förinspelad video utan ljud.
Kontroll
Talet förmedlar samma information som animeringen eller videon.
Exempel
Talet kan vara i form av syntolkning eller en ljudtraskription av videoinnehållet.

Textning för hörselskadade

Avsnitt
11.1.2.2 [A]
Förutsättningar
Appen innehåller film (rörlig bild med synkroniserat ljud).
Kontroll
Ljudinnehållet i filmer har textning för hörselskadade.
Metod
Spela filmen (med textningen synlig) och kontrollera att allt relevant ljud återges i textningen, eller som synlig text i själva filmen.
Undantag
Filmen är ett mediealternativ till text och är tydligt märkt som sådant.

Textning för hörselskadade innebär att alla ljud som är relevanta för handlingen finns med i texten; inte bara dialog. Textning kan vara öppen (”inbränd” i filmen) eller sluten (separat textning som kan slås av eller på).

Syntolkning

Avsnitt
11.1.2.5 AA
Förutsättningar
Appen innehåller film med inslag i handlingen som inte går att uppfatta utan synförmåga.
Kontroll
Varje film med relevanta inslag som inte går att uppfatta utan synförmåga har syntolkning (ljudbeskrivning) som förmedlar samma information.
Metod
Spela filmen och kontrollera att allt relevant visuellt innehåll förmedlas av en berättarröst.
Exempel
Textskyltar, namnskyltar för talare, relevanta visuella händelser.

Syntolkning, eller ljudbeskrivning, innebär att en berättarröst under pauser i dialogen förmedlar inslag i handlingen som inte går att uppfatta utan synförmåga. Ofta innebär detta en alternativ version av hela filmen, då dagens mobila enheter och hjälpmedel saknar stöd för alternativa ljudspår eller textbaserad syntolkning.

Funktioner för syntolkning i videospelare från tredje part använder ofta förkortningen AD (audio description) eller symbolen Ett öga med tre cirkellinjer som symboliserar ljudvågor.

Videospelare: textning

Avsnitt
7.1.1 EN
Förutsättningar
Appen använder en egen videospelare för filmer.
Kontroll
Det finns ett sätt att visa textning av filmen. Om textningen är separat från filmen (closed captions) går det att välja om textningen ska visas eller inte.
Avsnitt
7.1.2 EN
Förutsättningar
Appen använder en egen videospelare för filmer och visar textning.
Kontroll
Textningen är synkroniserad med ljudet i filmen.
Avsnitt
7.1.3 EN
Förutsättningar
Appen vidaresänder, omvandlar eller spelar in video med synkroniserat ljud.
Kontroll
Textningsinformationen bevaras vid omvandling så att den kan visas enligt avsnitt 7.1.1 och 7.1.2.

Videospelare: syntolkning

Avsnitt
7.2.1 EN
Förutsättningar
Appen använder en egen videospelare för filmer och det finns syntolkning av film.
Kontroll
Det finns ett sätt att spela upp syntolkning av filmen via standardljudkanalen.

Om videospelaren inte har en specifik separat hantering av syntolkning anses den uppfylla detta krav om den låter användaren välja och spela flera ljudspår.

Avsnitt
7.2.2 EN
Förutsättningar
Appen använder en egen videospelare för filmer och spelar upp syntolkning av film.
Kontroll
Syntolkningen är synkroniserad med det audiovisuella innehållet.
Avsnitt
7.2.3 EN
Förutsättningar
Appen vidaresänder, omvandlar eller spelar in video med synkroniserat ljud.
Kontroll
Syntolkningsinformationen bevaras vid omvandling så att den kan spelas upp enligt avsnitt 7.2.1 och 7.2.2.

Videospelare: kontroller

Avsnitt
7.3 EN
Förutsättningar
Appen använder en egen videospelare för filmer.
Kontroll
Kontroller för att aktivera texting och syntolkning finns på samma interaktionsnivå (samma antal klick) som de primära mediekontrollerna.

Tvåvägs röst- och videokommunikation

Exempel på tvåvägs röstkommunikation är om appen erbjuder röstbaserad kommunikation med representanter för den offentliga aktören, eller en AI-baserad lösning för röstdialog liknande Apples Siri och VoiceOver, men inbyggd i appen.

Bandbredd för tal

Avsnitt
6.1 EN
Förutsättningar
Appen erbjuder tvåvägs röstkommmunikation.
Kontroll
Frekvensomfångets övre gräns är minst 7 kHz.

Realtidstext

Avsnitt
6.2.1 EN
Förutsättningar
Appen erbjuder tvåvägs röstkommmunikation.
Kontroll
Det går att skriva med realtidstext (RTT).

Realtidstext (RTTReal-Time Text) innebär att text skickas och tas emot i realtid, och kan användas tillsammans med, eller i stället för, röstkommunikation.

Kravet är tillämpligt för appar där användaren kan interagera på samma sätt som i ett telefonsamtal eller ett videosamtal, till exempel med en kundtjänst. Det är också tillämpligt för appar där användaren interagerar med talsyntes och röststyrning, förutsatt att det sker genom en funktion i appen, inte via användarens egna hjälpmedel.

Avsnitt
6.2.2 EN
Förutsättningar
Appen erbjuder tvåvägs röstkommmunikation och realtidstext.
Kontroll

Det går att särskilja avsändarens och mottagarens texter.

Texterna går även att särskilja maskinellt, så att en skärmläsare kan skilja mellan sänd och mottagen text.

Exempel
Avsändarens och mottagarens texter visas i olika textfält eller med olika kombinationer av färg och teckensnitt (inte bara färg).
Avsnitt
6.2.3 EN
Förutsättningar
Appen erbjuder tvåvägs röstkommmunikation och realtidstext.
Kontroll

Appen har interoperabilitet med något av följande sätt:

 • Kommunikation med Voice over IP (VoIP) med det vanligaste protokollet för att signalera och starta IP-telefonsamtal – Session Initiation Protocol (SIP). Det protokoll som ska användas för överföring av realtidstext är då RFC 4103.
 • Traditionell texttelefoni: modemkommunikation enligt protokollet ITU-T V.18 över det traditionella telefonnätet (PSTN). Denna metod är ovanlig.
 • Standarder för IP Multimedia Sub-System (IMS), som är en arkitektur inom telekomområdet. Bör rimligen inte vara relevant för rena webbtillämpningar.
 • Annat protokoll som ska vara relevant och tillämpbart samt kunna indikera tecken som förloras i uppkopplingen, liksom tecken som är förvanskade.
Avsnitt
6.2.4 EN
Förutsättningar
Appen erbjuder tvåvägs röstkommmunikation och realtidstext.
Kontroll
Appen sänder inmatad realtidstext till nätverket inom 1 sekund.

Inmatning av realtidstext anses ha inträffat när användaren matat in tillräckligt många tecken för att programvaran ska kunna avgöra vilka tecken som ska skickas. Detta skiljer mellan system där texten matas in ordvis (till exempel via röstigenkänning eller prediktiva system) och system där varje tecken genereras individuellt.

Nummerpresentation

Avsnitt
6.3 EN
Förutsättningar
Appen erbjuder tvåvägs röstkommmunikation och nummerpresentation eller motsvarande.
Kontroll
Den uppringandes identitet är tillgänglig som text och minst en annan modalitet.
Exempel
Namnet på den som ringer läses upp av talsyntes eller presenteras för uppläsning med användarens skärmläsare.

Videosamtal

Avsnitt
6.5.2 EN
Förutsättningar
Appen erbjuder tvåvägs videokommunikation.
Kontroll
Högsta möjliga upplösning i videosamtalet är minst QCIF, det vill säga 176×144 pixlar.
Avsnitt
6.5.3 EN
Förutsättningar
Appen erbjuder tvåvägs videokommunikation.
Kontroll
Högsta möjliga bildväxlingsfrekvens i videosamtalet är minst 12 bilder per sekund vid ideala nätverksförhållanden.

Tillgänglighet

Automatisk omladdning

Avsnitt
11.2.2.1 A
Kontroll
Innehållet i appen uppdateras inte med vissa intervaller eller, om så är fallet, kontrollen Rörligt innehåll är uppfylld.

Ingen störning av tillgänglighetsfunktioner

Avsnitt
11.6.2 EN
Förutsättningar
Appen innehåller användargränssnittskomponenter.
Kontroll
Komponenterna stör inte systemets dokumenterade tillgänglighetsfunktioner.
Undantag
Detta sker på användarens uttryckliga begäran.

Användarinställningar

Avsnitt
11.7 EN
Kontroll
Det finns ett sätt att använda appen som tillämpar användarens plattformsinställningar för färger, kontrast, teckensnitt, teckenstorlek och fokusmarkör.
Metod
Ändra systeminställningar för textstorlek, ljust/mörkt visningsläge, hög kontrast etc. och kontrollera att ändringarna slår igenom i appen.

Aktivering av tillgänglighetsfunktioner

Avsnitt
5.2 EN
Förutsättningar
Dokumentet har dokumenterade tillgänglighetsfunktioner.
Kontroll
Det går att aktivera dokumenterade tillgänglighetsfunktioner för att möta ett specifikt behov utan att det krävs ett handhavande som inte stödjer behovet.

Biometri

Avsnitt
5.3 EN
Förutsättningar
Appen använder biometriska kännetecken för att identifiera användaren eller för att ge åtkomst till tjänsten.
Kontroll
Det finns alternativa sätt (biometriska eller icke-biometriska) att identifiera användaren eller för att ge åtkomst till tjänsten, som inte beroende av ett specifikt biometriskt kännetecken.
Exempel
Fingeravtryck, näthinneavläsning, ansiktsigenkänning.

Biometriska metoder som använder skilda biologiska kännetecken ökar chansen att personer med funktionsnedsättning har åtminstone ett av de angivna kännetecknen.

Detta krav gäller om appen själv använder biometri, inte om själva den mobila enheten gör det.

Omvandling

Avsnitt
5.4 EN
Förutsättningar
Appen har funktioner som omvandlar information eller kommunikation.
Kontroll
Omvandlingen bevarar all dokumenterad icke-proprietär information som tillhandahålls för tillgänglighet, i den mån sådan information ryms i och stöds av målformatet.

Urskilja komponenter

Avsnitt
5.5.2 EN
Förutsättningar
Appen innehåller interaktiva komponenter.
Kontroll
Det går att urskilja komponenter för att interagera med appen utan krav på synförmåga, och utan att utföra den funktion som är kopplad till komponenten.

Status via känsel eller ljud

Avsnitt
5.6.1 EN
Förutsättningar
Appen innehåller omkopplare eller motsvarande komponenter som presenteras visuellt.
Kontroll
Status för varje omkopplare går att avläsa med känsel eller hörsel, utan att statusen ändras.

Visuell status [osannolikt]

Avsnitt
5.6.2 EN
Förutsättningar
Appen innehåller omkopplare eller motsvarande komponenter som indikeras taktilt eller med ljud, men inte visuellt.
Kontroll
Status för omkopplare som indikeras taktilt eller audiellt går även att avläsa visuellt.

Repeterande tangenter [osannolikt]

Avsnitt
5.7 EN
Förutsättningar
En komponent i appen har en egen repeterafunktion när man håller ned en tangent, som inte går att stänga av.
Kontroll
Fördröjningen innan repetitionen börjar är, eller går att justera till, minst 2 sekunder.
Kontroll
Repetitionsfrekvensen är, eller går att justera ned till, ett tecken per 2 sekunder.

Observera att detta bara gäller komponenter som har en egen repeterafunktion. Appar använder vanligen operativsystemets inbyggda repetering.

Tolerans för dubbeltryckningar [osannolikt]

Avsnitt
5.8 EN
Förutsättningar
Appen innehåller ett tangentbord eller en nummersats.
Kontroll
Fördröjningen efter ett tryck på en tangent fram tills tillämpningen reagerar på nästa tangenttryckning är, eller går att justera upp till, minst 0,5 sekunder.

Giltig kod [osannolikt]

Avsnitt
11.4.1.1 A
Förutsättningar
Appen har stöd för hjälpmedel och använder märkspråk som exponeras.
Kontroll
Elementen har fullständiga start- och sluttaggar, är korrekt nästlade, använder inte dubblettattribut och har unika id:n.

Redigeringsverktyg

Med ”redigeringsverktyg för innehåll” menas verktyg där användaren kan formattera innehåll som visas för andra användare, till exempel en WYSIWYG-editor i en kommentarsfunktion.

Redigeringsverktyg

Avsnitt
11.8.2 EN
Förutsättningar
Appen innehåller redigeringsverktyg för innehåll.
Kontroll
Redigeringsverktyg gör det möjligt att och guidar till att redigera innehålla enligt avsnitt 9 och 10 i EN 301 349.
Avsnitt
11.8.3 EN
Förutsättningar
Appen innehåller redigeringsverktyg för innehåll och verktyget erbjuder omvandling som omstrukturerar eller omkodar innehåll till ett annat format.
Kontroll
Omvandlingen bevarar tillgängligshetsinformationen i det nya formatet om det stödjer likvärdiga mekanismer.
Avsnitt
11.8.4 EN
Förutsättningar
Appen innehåller redigeringsverktyg för innehåll.
Kontroll
När ett redigeringsverktyg upptäcker innehåll som inte uppfyller kraven i avsnitt 9 och 10 i EN 301 549 erbjuder det förslag på hur bristen kan åtgärdas.
Avsnitt
11.8.5 EN
Förutsättningar
Appen innehåller redigeringsverktyg för innehåll och verktyget är mallbaserat.
Kontroll
Minst en av mallarna för att skapa innehåll uppfyller kraven i avsnitt  9 och 10 i EN 301 549 och identifieras som sådan.

Dokumentation och support

Produktdokumentation kan finnas antingen separat från eller integrerad med appen.

Produktdokumentation

Avsnitt
12.1.1 EN
Förutsättningar
Appen har tillgänglighets- eller kompatibilitetsfunktioner och det finns produktdokumentation.
Kontroll
Dokumentationen räknar upp och förklarar hur man använder appens tillgänglighets- och kompatibilitetsfunktioner.
Avsnitt
12.1.2 EN
Förutsättningar
Det finns produktdokumentation för appen.
Kontroll

Dokumentationen erbjuds i minst ett av följande digitala format:

 • webbaserat, tillgängligt enligt avsnitt 9 i EN 301 549
 • icke-webbaserat, tillgängligt enligt avsnitt 10 i EN 301 549

Supporttjänster

Avsnitt
12.2.2 EN
Förutsättningar
Det finns supporttjänster för appen.
Kontroll
Supporttjänster erbjuder information om de tillgänglighets- och kompatibilitetsfunktioner som ingår i produktdokumentation.
Avsnitt
12.2.3 EN
Förutsättningar
Det finns supporttjänster för appen.
Kontroll
Supporttjänster tillmötesgår kommunikationsbehov hos personer med funktionsnedsättning, antingen direkt eller via ombud (till exempel teckentolk).
Avsnitt
12.2.4 EN
Förutsättningar
Det finns supporttjänster för appen.
Kontroll

Dokumentation som tillhandahålls genom supporttjänster erbjuds i minst ett av nedanstående digitala format:

 • webbaserat, tillgängligt enligt avsnitt 9 i EN 301 549
 • icke-webbaserat, tillgängligt enligt avsnitt 10 i EN 301 549

Efterarbete

När du granskat en skärmbild

 1. För varje underkänt avsnitt, öka antalssiffran i kolumnen Antal underkända skärmbilder på bladet Skärmbilder.

När du granskat klart den mobila applikationen

 1. Fyll i brister i tillgänglighetsredogörelsen på bladet Redogörelse i protokollet:

  1. Skriv 1 i kolumnen Underkänd för varje krav som inte är uppfyllt.

  2. Gå igenom bladet Anmärkningar och skriv ja i kolumnen Beskrivet i redogörelsen för de brister som är adekvat beskrivna i redogörelsen.

 2. Färdigställ granskningsprotokollet; se Slutför protokollet.