DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Manual för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Tillämpningsanvisningar

Den här sidan beskriver granskningsavsnitt där vi gjort särskilda tolkningar eller avvägningar av standarder eller föreskrifter.

WCAG 1.4.4 – Förstoring av text

Vi ändrade vår tolkning av detta kriterium den 8 april 2021. Tidigare ansåg vi att kravet behövde vara uppfyllt för alla sätt att öka textstorleken.

Vår tolkning är att kriterium 1.4.4 främst kräver att textstorleken går att öka till åtminstone 200 procent på minst ett sätt (till exempel med zoom), utan att information skyms eller blir oåtkomlig.

Formuleringarna i WCAG är tyvärr mycket tvetydiga och självmotsägande. De går att tolka på olika sätt.

Vi vidhåller dock att man bör se till att layouten fungerar även om användaren använder en mekanism som enbart förstorar texten, i stället för att zooma allt innehåll. Det är inte tekniskt svårt – bara man låter bli att sätta dimensioner i olämpliga måttenheter för element som ska innehålla text. Att använda pixlar som måttenhet och förlita sig på att webbläsaren ska korrigera för felet är en anmärkningsvärd kvalitetsbrist, även om WCAG anstränger sig för att godkänna nästan vad som helst i stället för att främja tillgänglighet för så många människor som möjligt.

WCAG 2.4.1 – Skipplänkar

Att ha landmärken eller rubriker är inte tillräckligt för att uppfylla kriteriet, även om en sufficient technique säger det. Det hjälper bara personer med vissa hjälpmedel, men många navigerar med tangentbord utan att ha sådana hjälpmedel.

WCAG 3.3.2 – Ledtexter, instruktioner

En platshållare (attributet placeholder) är inte ett godtagbart alternativ till att ha en synlig ledtext, av följande skäl:

EN 301 549 7.1–7.2 – Videospelare

Vi gör tolkningen att ICT has video playing capabilities innebär att man har en egen videospelare, men inte är tillämpligt om man använder webbläsarens inbyggda spelare, det vill säga ett <video>-element med attributet controls.