DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Manual för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Tillämpningsanvisningar

Den här sidan beskriver granskningsavsnitt där vi gjort särskilda tolkningar eller avvägningar av standarder eller föreskrifter.

WCAG 1.1.1 – Textalternativ

Syftet med ett textalternativ till en bild är att det ska förmedla samma information som bilden i det sammanhang där bilden används.

För bilder av text, diagram, ikoner och liknande är det vanligen ganska givet vad textalternativet ska vara, då bilden förmedlar fakta. Exempel: textalternativet för en logotyp är organisationens namn; en varningsikon i form av en röd triangel har textalternativet ”varning” (inte ”röd triangel”).

Bilder vars syfte är att förmedla abstrakta företeelser eller känslor kräver ofta mycket eftertanke. En saklig beskrivning av motivet i bilden är bara meningsfull i undantagsfall. Exempel: en artikel med rekommendationer för att minska smittspridningen under covidpandemin illustreras av ett fotografi av två kvinnor som fikar utomhus vid ett bord i ett friluftsområde. Textalternativet ”Fotografi av två kvinnor med termos vid ett bord utomhus på vintern” har ingen relevans i sammanhanget. Ett lämpligt textalternativ kan i stället vara ”Att ses utomhus är ett bra sätt att minska risken för smitta”.

Bilder som bara är till för att dra till sig uppmärksamheten hos seende användare ska ha ett tomt textalternativ. Exempel kan vara genrebilder som bara illustrerar en artikel: en bild på en ko till en text om boskapsuppfödning.

WCAG 1.4.4 – Förstoring av text

Vi ändrade vår tolkning av detta kriterium den 8 april 2021. Tidigare ansåg vi att kravet behövde vara uppfyllt för alla sätt att öka textstorleken.

Vår tolkning är att kriterium 1.4.4 främst kräver att textstorleken går att öka till åtminstone 200 procent på minst ett sätt (till exempel med zoom), utan att information skyms eller blir oåtkomlig.

Formuleringarna i WCAG är tyvärr mycket tvetydiga och självmotsägande. De går att tolka på olika sätt.

Vi vidhåller dock att man bör se till att layouten fungerar även om användaren använder en mekanism som enbart förstorar texten, i stället för att zooma allt innehåll. Det är inte tekniskt svårt – bara man låter bli att sätta dimensioner i olämpliga måttenheter (som pixlar) för element som ska innehålla text.

WCAG 2.4.1 – Skipplänkar

Att ha landmärken eller rubriker är inte tillräckligt för att uppfylla kriteriet, även om det förstås är att rekommendera. Det hjälper personer med vissa hjälpmedel, men många navigerar med tangentbord utan att ha sådana hjälpmedel.

WCAG 3.3.2 – Ledtexter, instruktioner

En platshållare (attributet placeholder) är inte ett godtagbart alternativ till att ha en synlig ledtext, av följande skäl:

EN 301 549 7.1–7.2 – Videospelare

Vi gör tolkningen att ICT has video playing capabilities innebär att man har en egen videospelare, men inte är tillämpligt om man använder webbläsarens inbyggda spelare, det vill säga ett <video>-element med attributet controls.