DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Manual för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Om tillsynsmanualen

Att använda manualen

De delar av manualen du kommer att använda mest är metodiksidorna (Granska webbsida, Granska dokument och Granska mobil applikation under Granskning i menyn).

När du ska påbörja eller avsluta en granskning börjar och slutar du med sidan Dokumentera för att inte riskera att missa något väsentligt. Därefter använder du metodiksidorna för varje webbsida, dokument eller skärmbild (appar) som ska granskas.

Metodiksidorna är indelade i avsnitt för att åstadkomma en mer praktisk arbetsordning än att följa EN 301 549 rakt upp och ned. Varje avsnitt har en färgad ram omkring sig och går att nå snabbt via innehållsmenyn som ligger till höger om innehållet. före innehållet. Precis som på den här sidan.

Varje huvudavsnitt består av underavsnitt med egna rubriker. Själva kraven presenteras i tabellform och kan innehålla två eller flera rader:

Avsnitt (alltid)

Avsnittsnummer i EN 301 549, nivå i WCAG (om tillämpligt) och knappar för underkännande (se nedan). För avsnitt som hänvisar till WCAG är numret en länk, som öppnas i en separat vy för att inte förlora data för underkända krav eller sparade färger.

Förutsättningar

Villkor för om du ska utföra kontrollen.

Kontroll (alltid)

En kontroll som du ska utföra för att verifiera att kravet i det angivna avsnittet är uppfyllt.

Texten går att kopiera, via en knapp som blir synlig när den får fokus eller när du håller muspekaren över texten, för att klistras in i kolumnen FörväntningAnmärkningar-bladet i granskningsprotokollet.

Metod

Där det är möjligt ger manualen tips på hur du enklast utför kontrollen.

Exempel

Ibland finns exempel som förtydligar vad kontrollen avser.

Undantag

Giltiga undantag, enligt WCAG, där kontrollen inte är tillämplig.

Avsnitt som anses ”osannolika” för en typ av granskningsobjekt – till exempel biometri för dokument – indikeras med tillägget ”[osannolikt] efter rubriken”.

Underkänna krav

Avsnittsdelen i ett krav innehåller ett verktygsfält (om JavaScript stöds och tillåts) för att underkänna avsnittet. Verktygsfältet är en enda anhalt vid tabbnavigering, för att det ska bli effektivt. För att navigera inom ett verktygsfält använder du piltangenterna samt Home och End. Från textfältet för taggnamn navigerar du dock som vanligt medd Tabb, eftersom piltangenterna behövs i inmatningsfältet.

Information om underkända avsnitt försvinner när du stänger, laddar om eller navigerar ifrån metodiksidan i webbläsaren, om du inte tillåter cookies.

Knappar för att underkänna kravavsnitt

En knapp som visar lokalt underkänt indikerar att avsnittet är godkänt. Genom att trycka på knappen kan du växla mellan att underkänna och godkänna avsnittet ”lokalt”, det vill säga bara för det granskningsobjekt (skärmbild, webbsida eller dokument) du håller på med. När knappen visar lokalt underkänt är avsnittet underkänt för granskningsobjektet.

En knapp som visar globalt godkänt indikerar om avsnittet är godkänt eller underkänt ”globalt”, det vill säga för alla (eller i alla fall flera) granskningsobjekt. Om du växlar till underkänt blir också den lokala knappen automatisk underkänd, för att indikera att avsnittet är underkänt även lokalt. Om du återställer det lokala underkännandet, men inte det globala, anger du ett undantag för det aktuella granskningsobjektet.

Om knappen för globalt underkänt är tryckt kan du lägga till ”taggar” efter knappen. En tagg kan identifiera en viss typ av sidinnehåll där avsnittet ska vara underkänt, till exempel ”rel” om en brist finns på alla sidor som har en spalt med relaterat innehåll. Skriv in taggens namn i textfältet och tryck Enter (eller klicka på plusknappen) för att lägga till taggen. Taggen visas som en knapp i den nedre delen av verktygsfältet. Du kan ta bort en tagg genom att trycka på dess knapp.

Alla sparade taggar presenteras i början av granskningssidan, med en kryssruta för varje tagg. Om du avmarkerar en tagg, till exempel för att den sida du granskar inte har en viss typ av innehåll, blir avsnittet lokalt godkänt (om det inte finns andra taggar kopplade till samma avsnitt, som fortfarande är markerade). Kryssrutorna markeras igen vid återställning (se nedan) och alla taggar raderas vid nollställning.

Notera att vissa avsnitt förekommer flera gånger på vissa metodiksidor. Så länge någon förekomst är underkänd är avsnittet underkänt för granskningsobjektet.

Efter metodikavsnitten hittar du rubriken Underkända avsnitt. Du når den via innehållsmenyn. Där presenteras alla avsnitt du underkänt, i nummerordning. Globalt underkända avsnitt visas med fetstil och texten ALLA efter. Ett avsnitt som underkänts globalt men undantagits lokalt är överstruket och har texten undantag.

Underkända avsnitt

  • 6.3
  • 6.5.2
  • 6.5.3

En lista med tre underkända avsnitt: 6.3 (lokalt), 6.5.2 (globalt) och 6.5.3 (globalt, med lokalt undantag).

När du ska föra in underkännandesiffrorna i protokollet räknar du alltså upp antalet för varje avsnitt i listan, utom de undantagna.

När du är redo att granska ett nytt objekt trycker du på knappen Återställ. Då återställs alla lokala underkännanden och undantag, men de globala finns kvar. Med knappen Nollställ helt kan du rensa samtliga underkännanden, även de globala, och alla taggar. Det kan vara användbart om du börjar granska en ny app eller webbplats.

Tidur

Vissa kriterier i WCAG har tidsmässiga komponenter, till exempel 9.1.4.2 som gäller ljud som spelas automatiskt och varar i mer än 3 sekunder.

För att underlätta kontrollen finns det ett tidur vid dessa avsnitt (om JavaScript stöds och tillåts).

  1. Tryck en gång på knappen för att starta tiduret.
  2. Tryck en gång till när kravet är uppfyllt (till exempel att ljudet upphör).

Om du stoppar tiduret visas den förlupna tiden i grönt. Om tidsgränsen däremot löper ut innan du stoppar tiduret stoppas det automatiskt och den förlupna tiden visas i rött.

Tidur som startats.
1261 ms
Tidur som stoppats inom tidsgränsen.
3001 ms
Tidur där tidsgränsen löpt ut.

Kontrollera kontrastförhållanden

WCAG ställer krav på kontrastförhållanden mellan text och bakgrund samt mellan vissa grafiska element och intilliggande färger. Inspektören i webbläsaren kan i vissa fall mäta kontrasten mellan text och en enfärgad bakgrund, men inte andra typer.

Därför finns det ett hjälpmedel i manualen (om JavaScript stöds och tillåts) för att beräkna kontrastförhållanden. Det syns som en vertikal grön flik med texten Kontrast i nedre högra hörnet av webbläsarfönstret. Du kan klicka på den, eller använda snabbkommandot Ctrl+k för att öppna verktyget. Klicka utanför verktygsrutan, eller tryck Esc, för att dölja verktyget.

Se texten nedan för beskrivning av verktyget
Verktyget för kontrastmätning.

Allra överst finns ett utfällbart avsnitt som visar alla sätt att ange färger som verktyget stödjer:

Därefter kommer inmatningsfälten för förgrunds- och bakgrundsfärg. Du kan fylla i med något av ovanstående format; texten blir röd och fältet markeras som ogiltigt om verktyget inte kan tolka formatet.

Vid fälten för för- och bakgrundsfärg finns en pipett som du kan använda för att hämta färgkoder från en godtycklig punkt på bildskärmen. Pipetten fungerar bara i Chromium-baserade webbläsare.

Sedan finns ett fält för opacitet, där du kan ange värden mellan 0 och 1. Det anger opaciteten för hela elementet, alltså både för- och bakgrund. Detta till skillnad från rgba() och hsla() som anger en färg med transparens.

Återställ opaciteten till 1 när du är klar med kontrollen, annars riskerar du felmätningar.

Efter opacitetsfältet visar verktyget den effektiva färgen, det vill säga en färgkod som motsvarar den angivna förgrundsfärgen – utan transparens – mot den angivna bakgrunden. Det kan vara användbart om du behöver mäta kontraster mot flera lager av halvtransparenta färger.

Därefter finns kryssrutor för stor text eller annat än text. Stor text är minst 18 punkter (24px) eller 14 punkter fetstil (18,5px). Annat än text är till exempel innehållsbärande delar i diagram eller illustrationer, eller komponenter i användargränssnittet.

Därnäst visar verktyget en exempeltext med de färger du angivit, följt av det beräknade kontrastförhållandet och för vilken WCAG-nivå den är godkänd (ska vara minst AA för att uppfylla lagkraven.)

Sist finns en funktion för att spara färgkoder som återkommer i ett granskningsobjekt. Tryck på Fg för att spara förgrundsfärgen eller Bg för att spara bakgrundsfärgen. Du kan också ange ett namn för den sparade färgen, till exempel ”menybakgrund”, för att komma ihåg till vad den används.

För att återanvända en sparad färg trycker du på någon av knapparna Fg eller Bg bredvid färgen, beroende på om du vill använda den som förgrund eller bakgrund.

Knappen Rensa rensar listan med sparade färger.

Information om sparade färger försvinner när du stänger, laddar om eller navigerar ifrån sidan i webbläsaren, om du inte tillåter cookies.

Filter

Metodiksidorna för appar och dokument har fler alternativa kontroller och tips än sidan för webbsidor. För appar skiljer det beroende på operativsystem i den enhet som används för testning; för dokument skiljer det beroende på dokumentformat.

För att slippa störas av ovidkommande information när du granskar kan du filtrera bort det du inte behöver se (om JavaScript stöds och tillåts). Filterfunktionen hittar du i introduktionsavsnittet i början av respektive sida.

Filter

Visa metodik för

Filterfunktion för appar

Filter

Visa metodik för

Filterfunktion för dokument

När en knapp är tryckt kommer motsvarande information att visas på sidan. När knappen inte är tryckt visas inte motsvarande information på sidan. Tryck på knappen för att växla läge.

Tillgänglighet

Tillsynsmanualen försöker föregå med gott exempel när det gäller tillgänglighet.

Möjlig att uppfatta

Informationsbärande bilder har textalternativ som förmedlar samma information som bilden, där det är möjligt. HTML-koden är semantiskt korrekt. Färg används inte som enda sättet att förmedla information och kontrasterna uppfyller kraven på nivå AA i WCAG 2.1. Layouten är följsam och tål förstoring till 400 procent.

Hanterbar

Alla funktioner går att använda såväl med tangentbord som med mus, med tydlig fokusmarkering. Menyer använder designmönster enligt WAI-ARIA Authoring Practices, med inre navigering via piltangenter (om JavaScript stöds och tillåts). Det finns bara ett sätt att navigera (länkar), men manualen består av ett fåtal sidor så vi bedömer att det räcker.

Begriplig

Språk och språkförändringar är maskinläsbara. Ingen kontextförändring inträffar vid fokus eller hover. Felmeddelanden presenteras via webbläsarens inbyggda funktioner (till exempel ”pratbubblor”).

Robust

Alla sidor, liksom stilmallarna, validerar utan fel eller varningar. Komponenter har maskinläsbara namn, roller och värden. Statusmeddelanden presenteras så att hjälpmedel kan förmedla dem till användaren utan att de behöver få fokus.

Manualen fungerar utan CSS och JavaScript, men interaktiva funktioner som knappar för att underkänna krav, tidur, kontrastanalys och filter visas inte utan skript.

Färgerna anpassar sig efter användarens inställningar för ljust eller mörkt visningsläge, om webbläsaren har stöd för det.

Eftersom tillsynsmanualens primära funktion är som internt verktyg för tillsynsverksamheten inom DIGG har vi inte lagt ned något arbete på att stödja äldre webbläsare. Allt väsentligt ska fungera även där, men utseendet påverkas om webbläsaren inte har stöd för modern CSS och de interaktiva funktionerna visas inte om inte webbläsaren stödjer och tillåter ECMAScript 6.

Kakor (cookies)

Funktionerna för att spara underkända avsnitt och för att spara färger kan lagra informationen i webbläsaren i form av kakor. På så sätt finns de lagrade uppgifterna kvar även om användaren lämnar granskningssidan eller stänger webbläsaren.

En förutsättning är att användaren först har gett sitt medgivande till att använda kakor, via en knapp i en meddelanderuta som visas i början av de berörda sidorna. Utan medgivande används inga kakor, och informationen försvinner om man lämnar eller stänger sidan.

Kakor som används
Namn Innehåll Dagar
manual.cookies Användarens samtycke för kakor. 365
manual.obj.colours Sparade färger för obj (app, doc, web). 30
manual.obj.fail Underkända avsnitt, inklusive taggar, för obj (app, doc, web). 30