DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Manual för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Rättslig grund

DIGG utövar tillsyn enligt [DOS] med stöd av [Förordning] och [Föreskrifter]. Här har vi samlat de viktigaste avsnitten ur underlagen som berör tillsyn.

Definitioner

Webbplats, webbsida, mobil applikation

Begreppen webbplats, webbsida och mobil applikation definieras i 3 § [Föreskrifter].

3 § I dessa föreskrifter avses med

 1. webbplats: en eller ett antal webbsidor som hålls samman på något sätt, till exempel genom att ha samma domännamn, ett gemensamt utseende eller något systematiskt sätt att navigera mellan sidorna.
 2. webbsida: en resurs som inte är inbäddad och som hämtats från en enda URI (Uniform Resource Identifier) med hjälp av HTTP (Hypertext Transfer Protocol), och varje annan resurs som används i återgivningen eller är tänkt att återges tillsammans med den huvudsakliga resursen i ett användarprogram.
 3. mobil applikation: en programvara som utformas och utvecklas för användning av allmänheten i mobila enheter, till exempel smarttelefoner och surfplattor. I detta ingår inte den programvara som styr dessa enheter (mobila operativsystem) eller själva datorutrustningen.
Offentlig aktör

Begreppet offentlig aktör definieras i 4–5 §§ [DOS].

4 § Med offentlig aktör avses en statlig eller kommunal myndighet eller en beslutande församling i en kommun eller en region.

Vid tillämpningen av denna lag ska med offentlig aktör jämställas

 1. ett sådant offentligt styrt organ som avses i 5 §,
 2. en sammanslutning som inrättats särskilt för att tillgodose behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och som består av
  1. en eller flera myndigheter eller församlingar enligt första stycket, eller
  2. ett eller flera organ enligt 1,
 3. privata aktörer som yrkesmässigt bedriver verksamhet som till någon del är offentligt finansierad och som
  1. aktören bedriver i egenskap av enskild huvudman inom skolväsendet eller huvudman för en sådan internationell skola som avses i 24 kap. skollagen (2010:800),
  2. utgör hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125), eller
  3. bedrivs enligt socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller utgör personlig assistans som utförs med assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, och
  4. enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, och som till största delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå.

5 § Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och

 1. som till största delen är finansierad av staten, en kommun, en region eller en sådan offentlig aktör som avses i 4 § första stycket eller andra stycket 1 eller 2,
 2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, en region eller en sådan offentlig aktör som avses i 4 § första stycket eller andra stycket 1 eller 2, eller
 3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet ledamöter är utsedda av staten, en kommun, en region eller en sådan offentlig aktör som avses i 4 § första stycket eller andra stycket 1 eller 2.
Tidsberoende medier

Begreppet tidsberoende medier definieras i 6 § [DOS].

6 § Med tidsberoende medier avses ljud eller video, en kombination av ljud och video, eller något av de föregående i kombination med möjligheter till interaktion.

Tillgänglighetskrav

Tillgänglighetskrav

Kraven på tillgänglighet definieras i 10–11 §§ [DOS]

10 § Digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under aktörens kontroll ska följa tillgänglighetskraven enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka tekniska krav som ska gälla.

11 § Digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under tredje parts kontroll ska, så långt det är möjligt, följa tillgänglighetskraven enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag.

och förtydligas i 4 § [Föreskrifter]

4 § Digital offentlig service ska vara möjlig att uppfatta, vara hanterbar, begriplig och robust.

med stöd av 4 § [Förordning].

4 § Myndigheten för digital förvaltning får meddela föreskrifter om vilka tekniska krav som ska gälla för digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under aktörens kontroll.

Undantag

Från lagens tillämpningsområde

Undantag från lagens tillämpningsområde beskrivs i 8–9 §§ [DOS].

8 § Denna lag är inte tillämplig på digital service som tillhandahålls av

 1. ett företag som bedriver radio- och tv-verksamhet som finansieras enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst, eller
 2. en icke-statlig organisation vars service inte
  1. är väsentlig för allmänheten, eller
  2. är avsedd för personer med funktionsnedsättning eller specifikt tillgodoser deras behov.

9 § Denna lag är inte tillämplig på digital service som utgörs av

 1. direktsändningar av tidsberoende medier,
 2. kartor som inte är avsedda för navigering,
 3. digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av den berörda offentliga aktören eller står under dess kontroll,
 4. reproduktioner av föremål från kulturarvssamlingar som inte kan göras fullständigt tillgängliga utan betydande hinder,
 5. digital service inom verksamhet som tillhör skolväsendet eller de särskilda utbildningsformerna enligt 1 kap. eller 24 kap. skollagen (2010:800) eller pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem enligt 25ɢkap. skollagen, om inte servicen hänför sig till verksamhetens väsentliga administrativa funktioner.

Lagen är inte heller tillämplig på kartor avsedda för navigering, om väsentlig information om innehållet i dessa tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från lagens tillämpningsområde i fråga om sådan digital service som får undantas enligt artikel 1.4 a, b, g och h i direktiv (EU) 2016/2102, i den ursprungliga lydelsen.

Dessutom finns undantag för gammalt innehåll i 2 § [Förordning].

2 § Lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service är inte tillämplig på digital service som utgörs av

 1. filformat för dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018, om sådant innehåll inte behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda offentliga aktörens uppgifter,
 2. förinspelade tidsberoende medier som offentliggjorts före den 23 september 2020,
 3. innehåll på webbplatser som endast är tillgängliga för slutna grupper och inte för allmänheten som sådan, som offentliggjorts före den 23 september 2019 fram till dess att sådana webbplatser genomgår en omfattande översyn,
 4. endast sådant innehåll som varken är nödvändigt för att genomföra aktiva administrativa förfaranden eller uppdateras eller redigeras efter den 23 september 2019.
Oskäligt betungande anpassning

Undantag för oskäligt betungande anpassning beskrivs i 12 § [DOS].

12 § En offentlig aktör behöver inte uppfylla kraven enligt 10 och 11 §§ om det är oskäligt betungande att fullgöra dessa krav.

Vid bedömningen av om en anpassning är oskäligt betungande ska bland annat den offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på uppgifter och resurser samt uppskattade kostnader och fördelar för aktören i förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning.

För en sådan aktör som avses i 4 § andra stycket 3 eller 4, och som inte utgör ett offentligt styrt organ enligt 5 §, ska även den offentliga finansieringens storlek och varaktighet beaktas vid bedömningen, liksom hur lång tid aktören har haft på sig att anpassa sin digitala service till kraven.

Övriga krav

Tillgänglighetsredogörelse

Krav på tillgänglighetsredogörelse definieras i 13 § [DOS].

13 § En offentlig aktör ska för sådan digital service som avses i 10 § tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse.

Redogörelsen ska innehålla en funktion som gör det möjligt för en enskild person att meddela den berörda aktören att dess digitala service inte uppfyller tillgänglighetskraven eller framställa en sådan begäran som avses i 15 §.

Om en offentlig aktör bedömer att det är oskäligt betungande att fullgöra kraven enligt 10 §, ska denna bedömning återges i tillgänglighetsredogörelsen.

Detaljer om innehållet regleras av 6 § [Föreskrifter]

6 § Den tillgänglighetsredogörelse som avses i 13 § lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service ska innehålla

 1. namn på offentlig aktör samt den eller de webbplatser och mobila applikationer som tillgänglighetsredogörelsen avser,
 2. en redogörelse över om den eller de webbplatser och mobila applikationer som tillgänglighetsredogörelsen avser helt, delvis, eller inte uppfyller kraven i 4 §,
 3. en förteckning över de delar av innehållet som inte är tillgängliga och de skäl som ligger till grund för att de inte är tillgängliga och, i förekommande fall, de tillgängliga alternativ som finns,
 4. datum för när bedömningen om den digitala servicen uppfyller kraven i 4 §, som ligger till grund för tillgänglighetsredogörelsen, utfördes och vilken metod som har använts för att göra bedömningen samt datum när tillgänglighetsredogörelsen senast uppdaterades,
 5. den funktion, eller en länk till en sådan funktion, som avses i 13 § andra stycket lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, som gör det möjligt för en enskild person att meddela den berörda aktören att dess digitala service inte uppfyller kraven i 4 § dessa föreskrifter. Genom funktionen ska det också gå att framställa en sådan begäran som avses i 15 § samma lag, avseende tillgängliggörande av digital service som har undantagits, och
 6. information om att upplevd brist avseende tillgänglighet till digital offentlig service kan anmälas till Myndigheten för digital förvaltning och en länk till det förfarande för anmälningar som myndigheten tillhandahåller.

Tillgänglighetsredogörelsen ska spegla webbplatsens eller den mobila applikationens aktuella tillgänglighet.

När det gäller webbplatser ska tillgänglighetsredogörelsen vara i ett tillgängligt format och en länk till den vara klart och tydligt presenterad och finnas på den relevanta webbplatsens hemsida eller finnas på alla webbsidor. När det gäller mobila applikationer ska tillgänglighetsredogörelsen vara i ett tillgängligt format och vara åtkomlig på webbplatsen för den offentliga aktör som ansvarar för den berörda mobila applikationen, eller i anslutning till den information som är tillgänglig när applikationen laddas ner. Tillgänglighetsredogörelsen får också vara åtkomlig i den mobila applikationen.

med stöd av 5 § [Förordning].

5 § Myndigheten för digital förvaltning får meddela föreskrifter om tillgänglighetsredogörelsens utformning och innehåll.

Tillsyn

Tillsyn beskrivs i 16–17 §§ [DOS]

16 § Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

17 § Tillsynsmyndigheten ska övervaka att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller kraven i 10, 11, 13 och 15 §§.

och genomförs med stöd av 6 § [Förordning].

6 § Myndigheten för digital förvaltning ska utöva den tillsyn som avses i 16 och 17 §§ lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Tillsynen ska genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, i den ursprungliga lydelsen, och kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1524 av den 11 oktober 2018 om fastställande av en övervakningsmetod och bestämmelser om medlemsstaternas rapportering i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer.

Myndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för att utöva tillsynen.

Myndigheten får meddela föreskrifter om hur övervakningen av att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller kraven i 10, 11, 13 och 15 §§ lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska genomföras.

Regler för övervakning beskrivs i [Övervakning].

Anmälningar regleras av 18 § [DOS].

18 § Den som anser att en offentlig aktör inte uppfyller ett eller flera av de krav som avses i 10, 11, 13 eller 15 §, eller vill att en bedömning enligt 12 § ska granskas, får anmäla detta till tillsynsmyndigheten.

Rättelse styrs av 19 § [DOS].

19 § Om tillsynsmyndigheten genom övervakning eller efter anmälan konstaterar brister i förhållande till kraven i 10, 11, 13 eller 15 §, ska myndigheten genom påpekanden eller liknande förfaranden försöka åstadkomma rättelse.

Leder insatserna enligt första stycket inte till rättelse får tillsynsmyndigheten besluta att förelägga den offentliga aktören att vidta åtgärder för att uppfylla kraven.

Ett nytt föreläggande om samma sak får förenas med vite.

Vite regleras i [VitesL].