DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Manual för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Övervakning

DIGG ska utöva övervakning av digital offentlig service enligt 16–17 §§ [DOS] och [Övervakning].

Övervakningsperiod

Den första perioden för övervakning webbplatser infaller mellan den 1 januari 2020 (23 juni 2021 för mobila applikationer) och den 22 december 2021. Därefter sker övervakningen årligen från den 1 januari till den 22 december.

Antalet övervakningsobjekt bestäms av formler baserade på antalet invånare i respektive medlemsland. För Sveriges del gäller:

Service Metod 2020–21 2022 2023
Webbplatser Förenklad 283 284 390
Ingående 25 25 30
Mobila applikationer Ingående 6 17 17

Siffrorna baseras på en förväntad befolkningstillväxt på 0,5 procent per år.

Underlag och granskningsmetodik

Vi granskar enligt de kriterier som beskrivs i Annex A i [EN301549] och förtydligas i [WCAG21] med tillhörande stöddokumentation.

Granskningsmetodiken beskrivs i denna manual för webbsidor, dokument och mobila applikationer.

Urval av webbplatser och mobila applikationer

Principer för urval av webbplatser och mobila applikationer och för urval av sidor framgår av Bilaga I i [Övervakning].

Det slutgiltiga urvalet bestäms av tillsynsansvarig.

Webbplatser

För webbplatser ska urvalet omfatta följande nivåer:

 1. Statliga webbplatser.
 2. Regionala webbplatser.
 3. Kommunala webbplatser.
 4. Webbplatser som drivs av offentligrättsliga organ som inte tillhör kategorierna a–c.

Stickprovet ska vara geografiskt balanserat och omfatta en så stor del som möjligt av de olika tjänster som tillhandahålls av de offentliga aktörerna, exempelvis socialt skydd, hälsa, transport, utbildning, sysselsättning, beskattning, miljöskydd, fritid och kultur, bostadsförsörjning, samhällsutveckling samt samhällsskydd och rättsskipning.

Mobila applikationer

För mobila applikationer ska urvalet inriktas mot en bred och representativ fördelning och omfatta ofta nedladdade mobila applikationer för olika operativsystem. Endast den senaste versionen av en mobil applikation ska ingå i urvalet (för varje operativsystem som fortfarande stöds).

Samråd

För såväl webbplatser som mobila applikationer ska urvalet göras i samråd med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

Urval av sidor och dokument

Ingående övervakning

Vid ingående övervakning ska följande sidor (skärmar i en mobil applikation) ingå, om de förekommer:

 1. Startsida, inloggning, webbplatskarta, kontaktfunktion samt hjälpfunktioner och sidor med juridisk information.

 2. Minst en relevant sida för varje typ av tjänst som tillhandahålls samt annan primäranvändning, inbegripet sökfunktionen.

 3. Tillgänglighetsredogörelsen och kommentarsfunktionen.

 4. Exempel på sidor med ett mycket markerat utseende eller en annan typ av innehåll.

 5. Minst ett relevant dokument som kan laddas ned för varje typ av tjänst som tillhandahålls samt annan primäranvändning.

 6. Andra sidor som av DIGG bedöms vara relevanta.

 7. Slumpmässigt utvalda sidor av ett antal som motsvarar minst 10 % av de stickprov som fastställs i punkterna a–f.

Om någon av sidorna i detta urval omfattar ett led i en process ska samtliga steg i processen kontrolleras.

Förenklad övervakning

Vid förenklad övervakning ska ett antal sidor som är avpassat för webbplatsens beräknade omfattning och komplexitet övervakas utöver startsidan.