DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Påpekande

Helga Handläggare

Ärendenummer: 2020-9999

TILLGÄNGLIGHETSMYNDIGHETEN

Saken

Avsaknad av tillgänglighetsredogörelse i enlighet med 13 § lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen).

Bristande förenlighet med tillgänglighetskrav i enlighet med 10 § DOS-lagen samt 4 § Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service MDFFS 2019:2 (föreskriften).

Påpekande

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har konstaterat att TILLGÄNGLIGHETSMYNDIGHETEN (202100-6883) (TM) webbplats, tillganglighetsmyndigheten.se (https://www.tillganglighetsmyndigheten.se) inte uppfyller kraven i DOS-lagen, se bilaga 1 (granskningsprotokoll).

Till följd av bristerna lämnar DIGG, i enlighet med 19 § 1 st. DOS-lagen, följande påpekanden till TM att vidta åtgärder.

Åtgärderna ska medföra att webbplatsen blir möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust enligt 10 § DOS-lagen och 4 § föreskriften; se bilaga 1 (granskningsprotokoll) för detaljer.

Om inte TM vidtar åtgärder enligt påpekande kann DIGG komma att förelägga TM att vidta åtgärder.

Påpekande förväntas vara åtgärdat senaste den 30 november 2020. DIGG genomför löpande uppföljningsarbete.

Bakgrund

DIGG har inom sitt övervakningsuppdrag genomfört en tillsyn innebärande granskning av TM:s webbplats. Den 10 september 2020 inleddes ett tillsynsärende; TM informerades om detta, via e-post, samma dag. I informationen framgick att en granskning av TM:s webbplats avsågs genomföras.

Granskningen av webbplatsen genomfördes från och med den 24 september 2020 till och med den 8 oktober 2020. Sammanlagt granskades ett urval om 27 webbsidor och 4 dokument på webbplatsen. I granskningen konstateras att de granskade webbsidorna och dokumenten brister i tillgänglighet, då de utifrån DOS-lagen inte är möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta.

DIGG har påpekat bristerna för TM via e-post den 9 oktober 2020 och uppmanat att inkomma med svar senast den 23 oktober 2020. Då inget svar inkommit har DIGG gjort en schablonbedömning av åtgärdsarbetets omfattning.

Ärendet har föredragits av Helga Handläggare för verksjurist Peter Paragraf.