DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Manual för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Tillsynsprocess

Tillsynsprocessen kan inledas till följd av anmälningar som kommer in eller vid övervakning av digital offentlig service.

Översikt

Processdiagram, översikt Se beskrivningstext efter diagrammet. Anmälan Underlag för tillsyn Beslut om tillsyn Tillsyn Tillsyns- plan Typ av övervakning förenklad ingående Automatisk test Tillsyn Brister? ja nej
Diagram över anmälningsprocessen och övervakningsprocessen

Om en anmälan kommer in, som rör en offentlig aktörs digitala service, lägger vi till webbplatsen eller den mobila applikationen i en lista med underlag för tillsyn. Tillsynsansvarig kan fatta beslut om tillsyn av någon av kandidaterna på listan om den bedöms ha stor principiell bedydelse. Då inleds tillsynsprocessen, som beskrivs nedan.

Därutöver finns en tillsynsplan med webbplatser och mobila applikationer som vi valt ut för övervakning via en urvalsprocess. Det finns två typer av övervakning: förenklad och ingående. Förenklad övervakning sker med ett automatiskt verktyg. Om verktyget hittar brister i tillgängligheten tar tillsynsprocessen vid. Ingående övervakning är synonymt med tillsynsprocessen.

Digital service som hamnat på listan över underlag för tillsyn på grund av anmälningar tar vi normalt med i tillsynsplanen för kommande period.

Tillsyn

Tillsynsprocessen startar när tillsynsansvarig beslutar om tillsyn av en digital offentlig service enligt 19 § [DOS]. Det kan ske som följd av en inkommen anmälan eller att servicen ingår i den beslutade tillsynsplanen för övervakning.

Processdiagram, tillsynsprocessen Se beskrivningstext efter diagrammet. Tillsyn beslutad Granskning Brister? nej Stäng ärendet ja Påpeka brister Aktören svarar inom tidsgränsen? ja, medger brist Åberopar undantag enligt 12 §? ja Bedömning Oskäligt betungande? nej ja nej Aktören åtgärdar bristerna Granskning Brister? ja nej ja, förnekar brist nej Förelägg om att vidta åtgärder Överklagar? ja Överlämna till domstol Avslår föreläggandet? nej ja nej Aktören åtgärdar bristerna Granskning Brister? ja Förelägg på nytt (kan förenas med vite) Överklagar? ja Överlämna till domstol Avslår föreläggandet? nej ja nej Aktören åtgärdar bristerna Granskning Brister? nej ja nej Stäng ärendet
Tillsynsprocessen

Granskning

Tillsynsprocessen börjar med en manuell granskning av servicen – en webbplats eller en mobil applikation (”app”). Granskningen sker enligt den metodik som beskrivs i denna manual.

Påpekande

Om vi vid granskningen konstaterar brister i tillgängligheten är första steget att vi kontaktar den berörda offentliga aktören och inleder en dialog. Detta kallas att påpeka om bristande tillgänglighet (19 § [DOS]). Om aktören sedan rättar bristerna och en ny granskning bekräftar detta stänger vi tillsynsärendet.

Påpekande sker i två steg:

  1. Ett informellt påpekande med granskningsprotokollet bifogat. Här uppmanas aktören att kontakta oss inom 14 dagar för att antingen boka ett möte eller föreslå ett färdigdatum. Om aktören så önskar har vi, i mån av tid och resurser, ett möte där vi tillsammans kommer fram till lämpligt färdigdatum.

  2. Efter mötet skickar vi ett formellt påpekande, av juridiska skäl. Det skickas också med protokollet som bilaga. Om aktören inte svarar på det informella påpekandet eller inte vill ha något möte skickar vi det formella påpekandet när svarstiden för det informella påpekandet gått ut.

Exempel på formellt påpekande (öppnas i nytt fönster)

Föreläggande

Om DIGG och den offentliga aktören inte kan komma överens i en dialog, eller om aktören lovar att åtgärda bristerna men inte gör det, blir nästa steg att vi förelägger om att vidta åtgärder. Vi skickar föreläggandet med det formella påpekandet och gransknings­protokollet som bilagor. Så länge inte heller detta leder till önskat resultat utfärdar vi nya förelägganden, som då kan förenas om vite enligt [VitesL].

Om den offentliga aktören medger brister, men åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § [DOS] gör vi en bedömning av skälen. Om vi anser att skälen är godtagbara stänger vi tillsynsärendet, annars förväntas aktören åtgärda bristerna.

Den offentliga aktören kan överklaga förelägganden till domstol. On domstolen dömer till aktörens fördel stänger vi tillsynsärendet, annars går det vidare som om inget överklag­ande skett.

Expediering av beslut